Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese www.bravo-trading.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

2. PRÁVO NA VRÁCENÍ A VÝMĚNU

Od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 30 dnů po obdržení zboží. V takovém případě musí být zboží prodávajícímu vráceno nepoužité a včetně nepoškozeného originálního obalu. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká použitého zboží, zboží s porušeným originálním obalem nebo zboží speciálně upraveného podle přání kupujícího. Pokud si přejete, můžete zboží ve stejné lhůtě vyměnit za jiné z našeho e-shopu. Po této lhůtě nadále můžete vrátit zboží, které vykazuje známky poškození z výroby nebo vady, na něž se vztahuje běžná spotřebitelská záruka.

Pokud chcete zboží vrátit nebo vyměnit, zašlete nám jej na adresu: BRAVO CONSULTING, s.r.o., divize BRAVO TRADING, Horákov 199, Mokrá-Horákov, PSČ 664 04, Česká republika. Náklady spojené se zasláním produktu zpět na naši adresu hradí odesílatel (kupující).

Pokud vracíte výrobky, které jste zakoupili online, kupní smlouva zaniká. Vrácení peněz v takovém případě bude provedeno do 3 týdnů na bankovní účet, který nám sdělíte v průvodním dopisu, telefonicky nebo e-mailem na adresu obchod@bravo-trading.cz.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V našem e-shopu na www.bravo-trading.cz platíte v závislosti na hodnotě objednávky, rozměrů resp. hmotnosti objednaného zboží poštovné a balné ve výši, která je uvedena u každé objednávky v online objednávkovém formuláři (nákupní košík). Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Horákov 199, Mokrá-Horákov;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000415352/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby nezapomeňte uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V našem e-shopu na www.bravo-trading.cz platíte v závislosti na hodnotě objednávky, rozměrů resp. hmotnosti objednaného zboží poštovné a balné ve výši, která je uvedena u každé objednávky v online objednávkovém formuláři (nákupní košík).

Dodání zboží zajišťujeme pouze v rámci České republiky a/nebo Slovenska. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem). Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: BRAVO CONSULTING, s.r.o., divize BRAVO TRADING, Horákov 199, Mokrá-Horákov, PSČ 664 04, Česká republika. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@bravo-trading.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7. IDENTIFIKACE PRODÁVAJÍCÍHO

BRAVO CONSULTING, s.r.o. | divize BRAVO TRADING
Horákov 199, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika
IČ 29241898, DIČ CZ29241898
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67894.

Kontaktní údaje

BRAVO CONSULTING, s.r.o.

divize BRAVO TRADING

Sídlo společnosti

Horákov 199
664 04 Mokrá-Horákov
Česká republika
(okres Brno - venkov)

Telefon (+420) 544 252 992
Mobil (+420) 606 555 577
(+420) 606 151 551

E-mail obchod@bravo-trading.cz
www.bravo-trading.cz
www.bravo-consulting.cz

IČ 29241898
DIČ CZ29241898

Bankovní spojení

Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000415352/2010
IBAN: CZ3920100000002000415352
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67894.

BRAVO CONSULTING, s.r.o.